Vraag / Antwoord

De SFAM Vraag / Antwoord zone is gecreëerd om de meest gestelde vragen van onze klanten te beantwoorden. De vragen die het vaakst worden gesteld zullen direct hieronder worden gepubliceerd. De specifieke verzoeken en andere bijzondere gevallen worden niet gepubliceerd en zullen per email worden beantwoord.

Tot wie kan ik mij richten in geval van een klacht ?

In geval van een geschil met SFAM kunt u de betrokken SFAM afdeling een verzoek sturen :

SFAM – Service RECLAMATION – BP141 – F - 26104 ROMANS SUR ISERE - FRANKRIJK.

SFAM verplicht zich deze klacht te behandelen en deze zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Indien u in het bezit bent van nieuwe documenten die ons kunnen helpen in deze aanpak, aarzelt u dan niet ons dit mede te delen om zo ons antwoord te versnellen.

Trefwoorden : Contact - Geschil - Klacht - Antwoord

Wat is nalatigheid en ben ik daartegen verzekerd ?

Nalatigheid is wanneer men niet behoedzaam en redelijk handelt om een schadegeval te voorkomen en dat in een dergelijke situatie voorspelbaar geweest zou zijn.

Wij kunnen bijvoorbeeld als nalatigheid beschouwen het feit een product zonder toezicht te laten in een publieke omgeving of in de regen te telefoneren met uw mobiel.

De meeste aangeboden SFAM contracten dekken nalatigheid.

Nalatigheid wordt meestal niet gedekt door andere maatschappijen.

Trefwoorden : Nalatigheid - Voorzichtigheid - Redelijk - Zonder toezicht

Wordt er systematisch een franchise toegepast bij een schadegeval ?

Wordt er systematisch een franchise toegepast bij een schadegeval ?

Nee, de betaling van een franchise is niet vanzelfsprekend in geval van schade. Integendeel, de meeste schadevergoedingen worden uitgekeerd zonder dat de verzekerde een voorschot op de kosten dient te betalen noch een restbedrag verschuldigd is.

De franchise zal slechts in enkele gevallen toegepast worden, bijvoorbeeld wanneer de vervanging van het toestel voorvalt ten gevolge van nalatigheid van de verzekerde die de oorzaak is van het schadegeval.

Om de exacte voorwaarden voor toepassing van een Franchise te kennen verwijzen wij u graag naar uw informatiebrochure.

Trefwoorden : Vanzelfsprekend - Franchise - Schadegeval - Systematisch

Mijn premie wordt maandelijks afgeschreven en ik word nu gevraagd mijn resterende jaarlijkse premie te betalen. waarom ?

Als u de optie ‘maandelijkse afschrijving’ bent aangegaan en uw 3 laatste betalingstermijnen zijn goed verlopen, dan wordt u niet gevraagd het restant van uw jaarlijkse premie te honoreren.

Echter, in geval van schade, kunt u bij uitzondering gevraagd worden de maandbedragen, resterend tot aan de vervaldatum van uw contract, te betalen.

Trefwoorden : Premie - Restbedrag - Afschrijving - Betaling

Binnen welke termijn moet ik mijn schadeverklaring melden ?

De verzekerde dient, zodra hij het schadegeval constateert, deze bij SFAM te melden per telefoon op het telefoonnummer 07 848 51 53 (nationale gesprekstarieven vanaf een vaste lijn) binnen onderstaande termijnen :

 • binnen een termijn van drie (3) werkdagen als het diefstal of verlies van het verzekerde toestel betreft ;
 • binnen een termijn van vijf (5) werkdagen in elk ander geval.

Het niet respecteren van deze termijnen kan leiden, in geval van verergering van het schadegeval, tot het niet in behandeling nemen van het dossier.

Trefwoorden : Termijnen - Verzekering - Verlies - Schadegeval - Diefstal

Wordt verlies gedekt ?

Ja, enkele van onze contracten dekken inderdaad het verlies van uw verzekerd toestel. SFAM is trouwens één van de enigen die deze dekking aanbiedt, met inbegrip van nalatigheid.

Trefwoorden : Nalatigheid - Verlies

Welke documenten dien ik te verstrekken bij een schadegeval ?

Welke documenten u precies bij een schadegeval dient te verstrekken, hangt af van uw contract, van uw formule en van het betreffende schadegeval. Dit is vermeld in uw informatiebrochure die u ontving bij uw aanvraag en die geldt als Algemene Voorwaarden.

Uw verklaring eenmaal voldaan, ontvangt u een bevestiging dat uw dossier in behandeling is genomen. Daarin staat ook de lijst met de te verstrekken documenten. Gegeven de talloze mogelijke voorvallen, is het onmogelijk hier een volledige lijst te vermelden. Echter, voor wat betreft de contracten « Schadegeval » van apparatuur (breuk, oxidatie, diefstal en/of verlies), zal het absoluut noodzakelijk zijn de volgende elementen te verstrekken :

 • In ieder geval :
 • - De aankoopfactuur van het verzekerde toestel.

  • In geval van breuk of oxydatie :
  • – de beschadigde apparatuur ;

   – een verklaring op erewoord met heldere en nauwkeurige uitleg van de omstandigheden van het schadegeval ;

   • In geval van diefstal :
   • - de kopie van het bewijs van de Aangifte (opgesteld in het Nederlands of het Frans binnen 2 werkdagen na het schadegeval).

    • In geval van diefstal met agressie :
    • - de kopie van het medisch certificaat of de overvalsverklaring, de kopie van de herstelfactuur van het voertuig of het lokaal.

     Deze lijst is, zoals hierboven vermeld, niet exhaustief. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met één van onze adviseurs.

     Trefwoorden : Breuk - Bewijs - Oxidatie - Schadegeval - Diefstal

Moet ik sfam informeren van wijzigingen met betrekking tot mijn verzekeringscontract ?

Het of de verzekerde product(en), het of de serienummer(s), het telefoonnummer verbonden aan het contract, het adres van het huishouden en de bankrekening waarop de premiebetalingen worden doorgevoerd en alle informatie aangegeven op het aanvraagformulier van uw verzekeringscontract kunnen en moeten vooral gewijzigd worden op ieder moment tijdens de looptijd van uw verbintenis.

Het is dus een absolute noodzaak de maatschappij SFAM op de hoogte te stellen aangezien een tekortkoming uwerzijds kan leiden tot beëindiging van uw verzekering. Een bewijsdocument dient toegevoegd te worden aan het wijzigingsverzoek (aankoopfactuur, aanmeldingscontract bij een provider, relevant bewijsdocument van woonplaats).

Om het exact gevraagde bewijsstuk te kennen, kunt u onze commerciële afdeling contacteren per telefoon alsook door het opsturen van het formulier “Ik heb een klacht”.

Trefwoorden : Informatie - Bewijsstuk - Wijziging - Nummer

Kan ik mijn formule wijzigen tijdens de looptijd van mijn verbintenis ?

Het merendeel van onze contracten staat de verzekerde toe zijn verzekeringsformule te wijzigen tijdens zijn contract, echter slechts in het geval de huidige verzekeringen niet betrokken zijn in een voorafgaand schadegeval.

Trefwoorden : Contract - Formule - Wijziging - Wijzigen

Waarom wordt mijn contract niet automatisch beëindigd na één jaar ?

Om de continuïteit van uw dekking te waarborgen worden de SFAM verzekeringscontracten stilzwijgend verlengd aan het eind van uw verbintenisperiode (gevallen genoemd in onze Algemene Voorwaarden uitgezonderd). Echter, u kunt de opzegging ervan aanvragen overeenkomstig onze Algemene Voorwaarden.

Trefwoorden : Automatisch - Contract - Dekking - Verbintenis - Eind - Stilzwijgend

Wat is mijn vervaldatum ?

Uw vervaldatum komt overeen met het einde van de verbintenis van uw verzekeringscontract. In de meeste contracten is deze vastgesteld 12 maanden na uw datum van aanvraag of vernieuwing van het contract (bijvoorbeeld : aanvraag van uw contract op 10/01/2016, uw vervaldatum zal zijn op 10/01/2017).

Trefwoorden : Vervaldatum - Verbintenis - Verzekering

Hoe zeg ik mijn contract op ?

U kunt de opzegging van uw contract aanvragen door SFAM tenminste 1 maand voor uw vervaldatum op de hoogte te brengen als en alleen als aan alle afschrijvingen voldaan is :

 • Hetzij per telefoon op nummer 07 848 51 53 (nationale gesprekskosten vanaf een vaste lijn) ;
 • Hetzij per post op het adres SFAM – BP141 – F-26104 ROMANS SUR ISERE - FRANKRIJK

Uw contract kan ook andere gevallen voorzien om de opzegging mogelijk te maken. Wij nodigen u uit hiervoor uw informatiebrochure te raadplegen.

Trefwoorden : Contract - Opzegging - Opzeggen

Hoe kan ik een sfam verzekeringscontract aangaan ?

De SFAM verzekeringscontracten kunnen aangegaan worden hetzij via een distributeur erkend door SFAM voor de verkoop van zijn contracten, hetzij door rechtstreeks de SFAM teams te contacteren per telefoon op het telefoonnummer 07 848 51 53.

Uw aanvraag wordt van kracht op de dag van de handtekening van uw aanvraagformulier of op de dag van verzending door SFAM van de aanvraagbevestiging indien het een aanvraag op afstand betreft.

De verzekeraar en SFAM zijn evenwel vrij een aanvraag te weigeren. In dat geval, zal u zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden, in ieder geval binnen 30 dagen na uw aanvraag.

Trefwoorden : Aanmelding - Verzekering - Contract - Aangaan

Waartoe dienen mijn persoonsgegevens en hoe kan ik om hun verwijdering verzoeken ?

Uw persoonsgegevens dienen voor het beheer van uw verzekeringscontract en worden niet aan derden meegedeeld zonder uw toestemming. Alleen SFAM heeft het recht ze te gebruiken voor marketingdoeleinden.

U kunt een verzoek tot verwijdering indienen door te schrijven naar SFAM.

Trefwoorden : Persoonsgegevens - Intrekking

Waar kan ik de algemene voorwaarden van mijn contract inzien ?

Een informatiebrochure geldend als Algemene Voorwaarden is u overhandigd of opgestuurd na de aanvraag van uw contract. Indien dit niet het geval is, kunt u deze bij ons aanvragen. Deze wordt u zo spoedig mogelijk opnieuw toegestuurd.

Trefwoorden : Algemene Gebruiksvoorwaarden - Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

Se connecter à votre espace